Plaça de la Creu Blanca
Plaça de la Creu Blanca
Plaça de la Creu Blanca
Plaça de la Creu Blanca
Plaça de la Creu Blanca
Plaça de la Creu Blanca
Plaça de la Creu Blanca
Plaça de la Creu Blanca

Plaça de la Creu Blanca

Remodelació i Embelliment. 1er. Premi del Concurs d'Idees. Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra. Juliol del 1997.

I.- ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL

La Plaça de la Creu Blanca, queda configurada per l’antic camí a Escaldes, i l’important desnivell existent entre aquesta cota i la de l’avinguda Copríncep De Gaulle. Es troba situada sobre la piscina comunal, i actualment és un aparcament.

II.- PROPOSTA

El projecte pretén fonamentalment assolir els objectius següents:

1.- Reforçar i reformar el forjat del sostre de la piscina per tal de reparar les filtracions d’aigua existents.

2.- Dotar la piscina d’il·luminació natural zenital.

3.- Recuperar i reforçar el traçat de l’antic camí d’Escaldes a Engordany per a ús de vianants i circulació restringida de veïns.

4.- Ordenar l’aparcament de vehicles, donat que no es considera viable la reducció o supressió del mateix.

5.- Aconseguir un accés de vianants més directe entre l’Avinguda Copríncep De Gaulle i la plaça de la Creu Blanca.

6.- Realçar la característica mes important de la parròquia: l’aigua termal.

7.- Crear una sola façana al llarg de l’avinguda Copríncep De Gaulle per a tota la plaça.

Per a l’assoliment dels objectius esmentats, el projecte contempla la realització de les actuacions següents:

1.- Reconstrucció del forjat de la piscina per tal d’impermeabilitzar-lo.

La reconstrucció de forjat i la seva impermeabilització es realitzarà seguint el següent sistema per tal d’assegurar-ne la impermeabilització i alhora l’ús que ha de suportar.

Sobre el forjat reticular de la piscina, amb la seva superfície regularitzada, estendrem  una capa de formigó alleugerit amb arlita. S’ha escollit aquest material amb la finalitat d’alleugerir el conjunt i per dotar al sistema d’un pendent que serà de l’1% transversalment. El gruix d’aquesta capa pot partir de zero fins arribar a l’alçada requerida pel pendent.

El formigó alleugerit rebrà una xapa de formigó H-200 d’àrid petit armat amb polipropilè. El gruix d’aquesta capa serà de quatre centímetres i tindrà un acabat fratassat fi per tal de servir de base a les següents capes.

Làmina polimèrica projectada de 3mm de gruix armada amb vel de fibra de vidre.  Aquesta ha de ser la capa que ens garanteixi la impermeabilització. És per això, que s’ha pensat en un sistema de projecció que ens assegura la perfecta adaptació a qualsevol possible irregularitat, també cal projectar-la al llarg dels primers centímetres de qualsevol parament vertical que hi hagi. La seva gran elasticitat i durabilitat ha de fer que pugui suportar tant els petits moviments com el pas del temps, sense alterar-ne la resposta.

Làmina geotèxtil no teixit de 350g/cm².  Aquesta làmina té com a objectiu evitar que els fins que porta l’aigua siguin arrossegats fins a la làmina d’impermeabilització, així com la protecció de la làmina polimèrica durant l’execució de l’obra.

Xapa de sorra fina 0,4 estesa en un gruix de 4cm per tal de rebre l’empedrat.

Llamborda de formigó prefabricat de 6 cm. de gruix, com a paviment final. Aquest paviment ens garanteix una gran durabilitat, tant per les seves característiques de resistència a compressió com al desgast. El fet que sigui empedrat ens ajudarà a absorbir els moviments produïts per cicles successius de dilatació-contracció, que seran minimitzats per l’espai de junta entre una i altra llamborda. El fet de poder triar entre diferents colors ens ha permès resoldre, en el disseny del pàrquing, la senyalització horitzontal de les places d’aparcament i mantenir una estètica geomètrica en la distribució de les peces.

2.- Dotar la piscina d’il·luminació natural zenital.

El projecte contempla l’entrada de llum natural cap a la piscina, mitjançant la construcció de lluernaris cilíndrics de 1,40m de diàmetre amb doble vidre laminat transparent, a mode de ‘xemeneies de llum’, al llarg de la piscina.

Els lluernaris s’elevarien sobre el nivell del paviment de la plaça, col·locant-se sobre l’encreuament de cassetons del forjat reticular de l’edifici de la piscina. En planta quedarien col·locats en renglera en mig de la plaça separats cada 7m, delimitant els carrils de maniobra dels vehicles de l’aparcament. A l’interior quedaran centrades a l’eix de la piscina.

Per a la col·locació de ‘xemeneies de llum’, cal enderrocar el forjat de la piscina en l’espai corresponent als quatre cassetons, i reforçar-lo mitjançant anella perimetral de formigó armat. Una vegada estigui realitzat el forat, convenientment reforçat, es construirà una base ‘in situ’ de formigó, segons plànol de detall de les ‘xemeneies de llum’, d’alçada variable amb l’acabat en acer inoxidable, incloent tots els mitjans materials i de mà d’obra necessaris per deixar-la completament acabada, ja sigui per rebre la estructura de la ‘xemeneia’ com per fer les funcions de jardinera.

Degut a les filtracions d’aigua, el fals sostre existent ha estat malmès, tal com indiquen els diversos informes encarregats pel Comú, per tant es substitueix per un fals sostre de plaques de llana de roca, amb una absorció del 100% d’humitat, de 1,5cm de gruix i de mòdul 60 X 120cm, amb perfilaria vista anticorrosiva o similar, de 2,4cm, color blanc. Els perfils principals, amb una separació entre eixos de 120cm, romandran fixats al forjat a una distància màxima entre penjadors de 12 cm, mitjançant vareta roscada auto anivelladora, amb una distància màxima entre el darrer d’ells i l’angle de vora, que també serà anticorrosiu de 45cm. Els perfils secundaris, del mateix color, de 120cm guardaran una distància entre ells de 60cm, per formar el mòdul de 60 X 120cm La retícula es construirà seguint plànol adjunt, amb les fixacions i acabats adequats pel seu correcte funcionament, incloent la perfilaria corba i anticorrosiva per adaptar el fals sostre als forats de les xemeneies de llum. També s’inclourà la reparació dels possibles desperfectes causats durant la col·locació del fals sostre.

Així mateix, a fi de millorar la ventilació del recinte de la piscina, s’ha disposat, a la part superior de la ‘xemeneia de llum’, un sistema de lames amb obertura automatitzada mitjançant sensors hidromètrics i motors elèctrics.

Cada lluernari té a l’interior un punt de llum, de manera que formalitzi una filera de ‘xemeneia de llum’ tant de dia com de nit.

3.- Reforçar el traçat del carrer d’Engordany (antic camí d’Escaldes a Engordany) per a ús de vianants.

El projecte contempla un reforç de la identitat d’aquest antic camí, mitjançant la plantació de troanes (ligustrum japonica) al llarg de tot ell, per diluir visualment la presència dels vehicles, i això es produeix en el límit del mur de la piscina, remarcant-lo amb un paviment diferent al de la resta de la plaça.

La delimitació, mitjançant unes jardineres d’obra i plantades amb lavanda, separa clarament l’aparcament de la zona de vianants. La vegetació d’aquesta jardinera de poca alçada, fa de barrera a l’extrem de cada plaça d’aparcament. Està complementada, pel costat de la zona de vianants,  per un banc de fusta de bolondo i suports encastats  d’acer  inoxidable, formant una sola unitat.

La cadència de la unitat jardinera-banc permet que es pugui intercalar un ritme d’arbre i lluminària, que acompanya al vianant al llarg del seu recorregut. La lluminària està situada a 4m. d’alçada i de característiques luminotècniques específiques per a vianants. El seu pal de suport està acabat amb fusta natural.

Per tal de reforçar la peatonalitat de la zona de casc antic i donada la reduïda circulació existent, es limita l’accés de vehicles mitjançant un sistema de pilones retràctils, a fi d’aconseguir una àrea de circulació només per a veïns. Aquest criteri permet controlar un sol accés per a tota la zona.

4.- Ordenar l’aparcament de vehicles.

Cada plaça d’aparcament mesura 2,40 x 5,00m i s’ordenen a 45º respecte al carril de maniobra. Això permet crear un sol sentit de circulació i reduir l’amplada del carril de maniobra.

L’accés i sortida de vehicles es produeix per l’extrem nord de la plaça, envoltant la ‘xemeneia de vapor’, i compartint l’espai amb els vianants. Uns capta-fars reflectants encastats al paviment senyalitzen el recorregut circular d’accés i sortida, i marquen una ‘frontera’ entre vehicles i vianants. Una filera de lluminàries encastades a la barana del mur que delimita l’avinguda Copríncep De Gaulle, marquen el pas de 5,50 m. d’amplada en direcció als carrils de maniobra de l’aparcament.

Amb la col·locació en renglera de les ‘xemeneies de llum’ en la part central de la plaça, es crea un carril al seu entorn, que queda com a carril de maniobra, ubicant-se les places d’aparcament intercalades entre elles.

A l’extrem sud de la plaça es situa, paral·lel a la façana, la zona de càrrega i descàrrega, i la zona d’aparcament de motos. Els dos parquímetres es situen l’un a prop de l’escala d’accés a l’avinguda Copríncep De Gaulle i l’altre al costat de la zona d’aparcament de motos.

5.- L’escala entre la plaça i l’avinguda Copríncep De Gaulle.

Es tracta d’aconseguir una comunicació  més directa a l’aparcament. I això, es fa al costat de l’entrada del bar de la piscina. Aconseguint que l’eix comercial de l’avinguda tingui una major facilitat per accedir a les places d’aparcament.

Per això, s’enderroca el forjat de la piscina corresponent a l’espai entre quatre pilars que actualment esta destinat a oficina de policia. No obstant, es recupera l’espai sota l’escala per annexar-se al despatx limítrof.

El desnivell és de 4m, que es soluciona amb dos trams de 25 graons en total. Les peces d’acabat de graons tipus prensolit, són de 30cm de fons i de 16cm d’alçada, que compleixen les normes d’accessibilitat vigents.

L’arribada a la plaça està protegida per una marquesina de dues pendents invertides. Està recolzada en dos pilars metàl·lics centrals, i constituïda per plaques de policarbonat de 20mm de gruix, amb la seva perfilaria i tots els mecanismes necessaris pel seu correcte funcionament, així com les fixacions, cables adients i acabat de pintura.

6.- Realçar la característica més important de la parròquia: l’aigua termal.

A l’extrem nord de la plaça i aprofitant l’espai ocupat actualment per una torre d’estructura metàl·lica d’enllumenat públic, es situa una ‘xemeneia de vapor’ de 10m d’alçada.

La proximitat de la subestació d’aigua termal, el fet de ser una cruïlla de carrers i la necessitat d’enllumenat públic específic, permet dissenyar un objecte vertical que constitueix un element de referència urbana i de característiques inherents a la Parròquia.

A la part superior, s’ubica una ‘copa’ de 2m de diàmetre, feta d’acer inoxidable de 1ª qualitat, que al omplir-se d’aigua termal generarà un núvol de vapor d’aigua. Aquesta ‘copa’ està amagada darrera d’un enreixat metàl·lic, que alhora serveix de suport de les lluminàries necessàries per l’enllumenat públic de la cruïlla. Tot aquest capitell descansa sobre una sèrie de pilars d’acer inoxidable, que l’eleven per sobre del fust de la torre. Aquest fust, d’1m de diàmetre, està composat per sis cilindres d’acer cortén, que al seu interior conté les canonades d’abastament i recollida d’aigua. La recollida de l’aigua que retorna de la ‘copa’ és reconduïda als 8 brolladors d’acer inoxidable, que manen l’aigua sobre una bassa cilíndrica de 4m de diàmetre, aplacada de granet tipus aurora.

Amb la finalitat de remarcar la ‘xemeneia de vapor’, es col·loquen focus a l’interior de la ‘copa’, de manera que el vapor prengui un paper rellevant.

7.- Crear una sola façana al llarg de l’avinguda Copríncep De Gaulle per a tota la plaça.

S’ha volgut unificar amb un sol criteri de façana, el conjunt composat per  l’edifici de la piscina, la subestació d’aigua termal, la cambra de quadres d’enllumenat i la futura estació transformadora. Per això, està previst que es perllongui l’actual modulació i acabat de la façana de la piscina, consistent en un aplacat de marbre de Sant Vicenç. Així, s’aconsegueix formalitzar un sòcol per a tota la plaça.

+ info

Nou Parc de Lleure d’Encamp

Projecte i Direcció de les obres de construcció.Participació al Concurs d'Idees.Prat Gran de l'Areny i Prat del Germà, Encamp.Setembre del 2020.

+ info

Xalet Roser

Projecte de vivenda unifamiliar aïllada.Carrer Les Costes dels Vilars, Escaldes-Engorgany, Principat d'Andorra.Obra acabada l'estiu del 2018.

+ info

Nova Base del COEX

Participació al Concurs d'Idees.Parròquia d'Encamp, Principat d'Andorra.Desembre del 2016.

+ info

Centre Esportiu d’Ordino (CEO)

Projecte de Remodelació i Projecte Energètic.1er. Premi del Concurs, agost del 2013.Ordino, Principat d'Andorra.Recepció definitiva de l'obra, novembre del 2015.

+ info

Residència Escola Especialitzada Ntra. Sra. de Meritxell

Reforma i Ampliació.2on. Premi del Concurs d'Idees.Santa Coloma, parròquia d'Andorra la Vella, Principat d'Andorra.Juliol del 2015.

+ info

Pla Parcial UA SUBLE Cabeca

Parròquia d'Encamp, Principat d’Andorra.Aprovació definitiva. Resolució març del 2015.

+ info

Nova Seu d’Andorra Telecom

Participació al Concurs d'Idees.Avinguda Meritxell, Andorra la Vella, Principat d'Andorra.Novembre del 2014.

+ info

Plaça Coprínceps

Participació al Concurs d'Idees.Escaldes-Engordany, Principat d'Andorra.Octubre del 2014.
Reforma de tres despatxos en tres vivendes

+ info

Reforma de tres despatxos en tres vivendes

Edifici El Triangle.Projecte.Andorra la Vella, Principat d'Andorra.Novembre del 2012.

+ info

Estadi Nacional d’Andorra

Participació al Concurs d'Idees.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Abril del 2012.
Notaria Ferràndiz

+ info

Notaria Ferràndiz

Despatx d’Andorra la Vella.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Obra acabada l'any 2010.

+ info

Casa Roc del Roure

Vivenda unifamiliar.Projecte Executiu.Urbanització Alzina i Closes de Guillemó d’Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Juny del 2008.

+ info

Edifici Multifuncional a la Prada de Moles

Participació al Concurs d'Idees.Parròquia d'Encamp, Principat d’Andorra.Octubre del 2007.

+ info

Nova Seu Central del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments

1er. Premi del Concurs d'Idees, agost del 2000.Prat Gran de Santa Coloma, Parròquia d’Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Obra acabada l'any 2007.

+ info

Edifici l’Esquirol

Edifici plurifamiliar aïllat en les parcel·les núm. 18, 19 i 26 de Sant Pere del Tarter, parròquia de Canillo, Principat d'Andorra.Obra acabada l'any 2006.

+ info

Club de Caldea

Projecte d'Ampliació.Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.Agost del 2006.
Passarel·la d'accés a Caldea

+ info

Nou accés a Caldea

Avantprojecte.Plaça del Parc de la Mola, Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.Agost del 2006.

+ info

Edifici Xiulets House

Projecte.Carrer Mossèn Enric Marfany de Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra.Abril del 2006.
Av. Carlemany, Av. Miquel Mateu i Pl. Coprínceps

+ info

Av. Carlemany, Av. Miquel Mateu i Pl. Coprínceps

Remodelació i Embelliment.2on. Premi del Concurs d'Idees.Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.Desembre del 2005.

+ info

Centre Geriàtric

Avantprojecte.La Massana, Principat d’Andorra.Juliol del 2004.

+ info

Noves Zones Verdes i Esportives al Parc del Prat del Roure

Participació al Concurs d'Idees.Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.Juliol del 2004.
Poble d'Anyós

+ info

Poble d’Anyós

Remodelació i Embelliment.Participació al Concurs d'Idees.Parròquia de La Massana, Principat d’Andorra.Octubre del 2003.

+ info

Casa Garcia – Fernández

Projecte de Vivenda unifamiliar.Urbanització Salines i Salinetes a Anyós, Parròquia de La Massana, Principat d’Andorra.Setembre del 2003.

+ info

Nou Parc de Repòs i Esbarjo a la Terra dels Prunyoners

1er. Premi del Concus d'Idees, març de 2003.L’Aldosa de La Massana, Principat d’Andorra.Obra acabada l'any 2006.

+ info

Nova Seu del Consell General

Accèssit del Concurs Internacional d'Avantprojectes.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Juliol del 2002.
Nou vial entre av. Meritxell, c. l'Aigüeta i c. Sant Salvador

+ info

Nou vial de connexió entre av. Meritxell, c. l’Aigüeta i c. Sant Salvador

Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Obra acabada l'any 2001.

+ info

Aparcament Vertical de la Farrera Negra

Participació al Concurs d'Idees.La Massana, Principat d’Andorra.Abril del 2001.
Rehabilitació C.O.A.A.

+ info

Seu del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA)

Rehabilitació.Avinguda Dr. Mitjavila d’Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Obra acabada l'any 2000.

+ info

Paperera-Cendrer “VIA”

Dissenyada l’any 1998.Comercialitzada per DAE, S.A. l’any 2000.

+ info

Casa Porté-Beck

Ampliació de vivenda unifamiliar.Carrer Girona d'Alella, Barcelona.Obra acabada l'any 1998.
National Bank of Sharjah

+ info

National Bank of Sharjah

Gratacels situat a Corniche Road.Seleccionat per al Concurs d'Idees.Khalid Lagoon, Sharjah City, Emirats Àrabs.Març del 1998.
Escola Andorrana de Segona Ensenyança

+ info

Escola de Maternal i Primera Ensenyança

Participació al Concurs d'Idees.Ordino, Principat d’Andorra.Març del 1998.
Plaça dels Coprínceps

+ info

Plaça Coprínceps

Remodelació i Embelliment.2on. Premi del Concurs d'Idees.Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.Juliol del 1997.
Plaça de la Creu Blanca

+ info

Plaça de la Creu Blanca

Remodelació i Embelliment.1er. Premi del Concurs d'Idees.Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.Juliol del 1997.
Parc del Prat Gran de l’Areny

+ info

Parc del Prat Gran de l’Areny

2on. Premi del Concurs d'Idees.Encamp, Principat d’Andorra.Maig del 1997.

+ info

Pla General d’Ordenament i Urbanisme de la Parròquia de La Massana

La Massana, Principat d’Andorra.1996 - 1998.
Carrer Bonaventura Riberaygua

+ info

Carrer Bonaventura Riberaygua

Remodelació i Embelliment.1er. Premi del Concurs d'Idees, juliol del 1996.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Obra acabada l'any 1997.
Avinguda Meritxell

+ info

Avinguda Meritxell

Remodelació i Embelliment.1er. Premi del Concurs d'Idees, juliol del 1996.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Projecte, maig del 2002.
Nova S.T.A.

+ info

Nova Seu Central de Telecomunicacions d’Andorra (STA)

Participació al Concurs d'Idees.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Gener del 1996.

+ info

Institut de Batxillerat de La Margineda

Participació al Concurs d'Idees.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Novembre del 1995.

+ info

Pla General d’Ordenament i Urbanisme de la Parròquia d’Andorra la Vella

Andorra la Vella, Principat d’Andorra.1994 - 1997.
Plaça Príncep Benlloch i Plaça Rebés

+ info

Plaça Príncep Benlloch i Plaça Rebés

Remodelació i Embelliment.Participació al Concurs d'Idees.Andorra la Vella, Principat d’Andorra.Setembre del 1994.

+ info

Illa de Zorrozaurre

Ordenació.Seleccionat al Premi Thyssen d'Arquitectura.Bilbao, Espanya.Març del 1994.
Illa de Spree

+ info

Illa de Spree

Remodelació.Participació al Concurs d'Idees.Berlín, Alemanya.Novembre del 1993.
Casal del Poble d'Encamp

+ info

Edifici del Casal del Poble

Participació al Concurs d'Idees.Plaça dels Arinsols d’Encamp, Principat d’Andorra.Maig del 1993.
Casa Benazet

+ info

Casa Benazet

Rehabilitació.Participació al Concurs d'Idees.Ordino, Principat d’Andorra.Març del 1993.
Sant Julià de Lòria

+ info

Vialitat rodada i de vianants, i tractament del mobiliari urbà de Sant Julià de Lòria

Accèssit al Concurs d'Idees.Principat d’Andorra.Novembre del 1990.